Technologiczne Przygotowanie Produkcji
prasa technologiczna - przegląd

Prasa technologiczna – Przegląd Nr 01/2017

Prasa technologiczna w zakresie jej przeglądu to wymagające zadanie. Pomimo tego postanowiłem jednak powrócić do tego i co dwa miesiące będzie publikowany przegląd prasy technologicznej. Ten dwumiesięczny okres wynika z faktu okresów edycyjnych niektórych tytułów.  Przegląd przygotowywany jest jako TeWy – Przegląd prasy na kanał YouTube oraz w formie wpisu na tym wortalu. Obie formy pozwalają na różną ekspresję lecz mają także swoje ograniczenia.

W pierwszym przeglądzie prasy technologicznej wykorzystałem następujące tytuły:

  1. Szef Utrzymania Ruchu (SZEFUR) Nr 4 lipiec-sierpień 2017;
  2. MM Magazyn Przemysłowy Nr 10(173) październik 2017;
  3. Production Manager Nr 4(10) sierpień-wrzesień 2017;
  4. STAL. Metale. Nowe Technologie Nr 9-10/2017;

Wybór czasopism leży u źródła czyli tego co sam czytam oraz z faktu współpracy z redakcją danego tytułu. Od czasu do czasu moją uwagę zwraca w jednym z salonów prasowych jakiś tytuł. Prasa technologiczna to wiele tytułów i nie jestem w stanie nawet przejrzeć wszystkich aktualnych tytułów. Nie oznacza to, że będę się ograniczał do tych kilku. W założeniu do realizacji przeglądu prasy zamierzam wykorzystywać różne tytułu w ramach różnych możliwości dotarcia do nich.

Szef Utrzymania Ruchu (SZEFUR) Nr 4 lipiec-sierpień 2017

Metodologia wspierania kreatywności inżynierskiej

Autor: dr inż. Maciej Gniadek (AMICA S.A), str. 18-20.

Prasa technologiczna to nie tylko technik wytwarzania ale również szeroko pojęte utrzymanie ruchu i warunki pracy.Wspieranie kreatywności inżyniera to obszar z jednej strony zadbania o jego rozwój zawodowy i osobisty, lecz z punktu widzenia pracodawcy przede wszystkim podwyższenie efektywności pracownika i wartości wynikającej z jego pracy. Według autora kreatywności można się nauczyć. Jak można wysnuć na podstawie artykułu kreatywność to nie tylko “twórcze” aspekty ale także umiejętności tworzenia podatnego dla nich gruntu. Kreatywność umożliwia nam twórcze rozwiązywanie pomysłów. Rozwiązanie problemu wymaga: zrozumienia, definiowania celów, opracowywania i przedstawiania wariantów rozwiązania, określenie i przygotowania rzeczywistego wariantu rozwiązania zagadnienia, jego wdrożenia, a także zdolności oceny (walidacji) przeprowadzonych działań.

Autor wymienia takie czynniki jak: niewiedza, strach, lenistwo oraz informacyjny smog jako cztery główne powody niwelujące kreatywność. Kiedy zastanawiam się nad tymi czynnikami wydaje mnie się, że najłatwiej mnie osobiście przychodzi radzenie sobie z niewiedzą, lenistwem oraz analizą dużej ilości danych. Według mnie strach, który ma różne podłoża (osobiste doświadczenie, problemy interpersonalne, atmosfera w pracy, niska samoocena) jest kluczowym czynnikiem blokującym kreatywność pracownika.

Cykl artykułów będzie podejmowała najważniejsze zagadnienia związane z wykształcaniem kreatywności i jej wspomaganiem.

Postawy menedżerów wobec Przemysłu 4.0

Autor: Jarosław Gracel (ASTOR)

Pojęcie Przemysłu 4.0 już od jakiegoś czasu funkcjonuje w przestrzeni przemysłu lecz nie jest szeroko podejmowane przez media głównego nurtu. Według mnie można przyjąć, iż żyjemy na początku IV Rewolucji Przemysłowej. Na chwilę obecną nie jest powszechnie znany podmiot gospodarczy, który może zakomunikować, iż jego procesy produkcyjne są w pełni funkcjonujące w ramach Przemysłu 4.0.

Najnowocześniejsze rozwiązania stosowane obecnie, prezentowane na targach technologicznych to szczytowe osiągnięcia III Rewolucji Przemysłowej. Zdolność budowy struktur zgodnych z Przemysłem 4.0 nie świadczy o stosowaniu Przemysłu 4.0, którego fundament stanowi wymiana informacji w ramach globalnej infrastruktury sieciowej. Moim zdaniem dopiero pełne zintegrowanie stopniowo wdrażanych rozwiązań z omawianego obszaru będzie stanowiło o wdrożeniu Przemysłu 4.0

Autor podejmuje istotne zagadnienie menedżerów i ich podejść do idei Przemysłu 4.0. Właśnie menedżerowie są kluczowymi osobami, które mogą albo przyspieszyć albo opóźnić zaistnienie Przemysłu 4.0. Artykuł porusza ciekawe zagadnienia niekoniecznie związane z samym procesem wytwarzania (budowanie marki, dystrybucja, promocja, serwis – składowe łańcucha wartości dodanej). Współczesny inżynier technolog nie może ograniczać się wyłącznie do procesu wytwarzania lecz powinien także odnajdywać się wobec innych komponentów łańcucha wartości dodanej.

MM Magazyn Przemysłowy Nr 10/2017

Inżynier pilnie poszukiwany

Autor: Dariusz Łuciów

Zagadnienia rynku pracy inżynierów podejmowane są także przez MM Magazyn Przemysłowy. Obecnie większość firm produkcyjnych zwiększa zatrudnienie co z jednej strony stanowi dobrą informację dla absolwentów wyższych uczelni i szkół technicznych, a z drugiej zapotrzebowanie na inżynierów spotyka się z systemem ich kształcenia.

61% absolwentów Politechniki Warszawskiej znajduje pracę w czasie krótszym niż miesiąc po ukończeniu studiów.

Izabela Koptoń-Ryniec – rzecznik prasowy PW
Na podstawie Badania Losów Absolwentów z 2016r.

Prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia po kierunku technicznym jest obecnie bardzo wysokie. Podejmowanie zagadnień wynagrodzeń jest już utrudnione ze względu na ogólny rozwój polskiej gospodarki. Przytaczane w treści kwoty dotyczą branży IT, a nie dla przykładu przemysłu metalowego. Czy zacytowany powyżej procent absolwentów PW jest wysoce miarodajny? 61% można uznać za znaczną wartość, ale czy tak jest? Osobiście bardziej dla mnie miarodajny byłby okres półroczny z jednoczesnym przyjęciem kryterium podjęcia pracy zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów.

90% absolwentów Politechniki Krakowskiej podejmuje pracę w ciągu pół roku od zakończenia studiów.

Małgorzata Syrda-Śliwa (PK)

70% absolwentów Politechniki Wrocławskiej znajduje zatrudnienie w okresie trzech miesięcy od uzyskania dyplomu.

Andrzej Charytoniuk – biuro prasowe PWr.

Wzajemne zestawienie powyższych danych nie jest możliwe ze względu na przyjęte różne okresy. Niewątpliwie natomiast tego typu dane świadczą o korzystnym trendzie na rynku pracy dla inżynierów.

Artykuł stanowi dobre źródło ciekawych informacji w podjętym zakresie. Z mojej perspektywy artykuł jest skierowany do studentów oraz kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach. Nie spotyka się często artykułu, który w ramach podjętego zagadnienia tak bezstronnie przedstawiał dane, informował o podejmowanych działaniach przez uczelnie zwracając uwagę na niezbędną symbiozę przemysłu i wyższych uczelni technicznych.

Trendy na rynku obrabiarek

Autor: Dariusz Łuciów

Artykuły tego rodzaju dają możliwość zaprezentowania nowości (rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologicznych) przede wszystkim o charakterze przemysłowym. Odnoszenie się do badań naukowych stanowi jedynie tło dla prezentowanych obrabiarek, które są oferowane już w wersjach handlowych gotowych do wdrożenia. Ilustracje 1 i 2 stanowią przykładowe obrabiarki prezentowane podczas targów TOOLEX 2016.

prasa technologiczna - przegląd - Ilustracja 2. Stoisko firmy CHIRON.

Ilustracja 1. Stoisko firmy GF Machining Solutions.

prasa technologiczna - przegląd - Ilustracja 2. Stoisko firmy CHIRON.

Ilustracja 2. Stoisko firmy CHIRON.

Uzupełnienie artykułu wypowiedziami przedstawicieli firm obrabiarkowych stanowi istotne uzupełnienie treści. Przemysław Kimla określił przyszłość obrabiarek jako konstrukcji dedykowanych. Zdolność montowania obrabiarek z uniwersalnych komponentów nie pozwala na skuteczne wyróżnienie się firmy na rynku.

Powstawanie nowych kierunków rozwoju w sektorze obrabiarek w dużej mierze zależy od zapotrzebowania w branżach automotive, lotniczej i produkcji części, w których dokładność i jakość końcowego produktu wymagają najwyższego zaawansowania technologicznego.

Marcin Ambrozewicz – firma Knuth.

Bez wątpienia lokomotywami napędzającymi rozwój obrabiarek są wymienione powyżej sektory przemysłowe i aspekty jakościowe.

Wydajność sterowana światłem

Autor: Andrea Gillhuber

Kolejny artykuł, który nie jest ściśle związany z technikami wytwarzania, lecz podejmuje równie ważne zagadnienie jakim są warunki pracy. Światło stanowi kluczowy czynnik wpływający na życie człowieka. Nasz zegar biologiczny, a także nastrój i wydajność zależą w znaczącym stopniu od światła.

W artykule opisano wpływ światła na człowieka oraz możliwości jego wykorzystania do podnoszenia wydajności pracy. Dobre warunki pracy, w tym odpowiednie oświetlenia (np. możliwość indywidualnego sterowania na każdym stanowisku roboczym natężeniem światła względem warunków środowiskowych, w tym światła naturalnego). Dodatkowo światło podnosząc komfort pracy zmniejsza zmęczenie, poprawia koncentracje i tym samym przyczynia się do podniesienia wydajności.

Production Manager Nr 4(10) IX-X.2017

Cykl artykułów odwołujących się wprost lub pośrednio do idei Przemysłu 4.0 (IV Rewolucji Przemysłowej) – Menedżer 4.0 Genesis:

  • Andrzej Pająk, Przyszłość ukryta w sensorach;
  • Grzegorz Kucia, Grzegorz Skowronek, Fabryka-robot – Święty Graal produkcji;
  • Kamil Szydło, Jak za dotknięciem robota;
  • Artur Kosior, Skrót do wirtualnej rzeczywistości;
  • Jarosław Żeliński, Duet w chmurze;
  • Beata Elert, Czas galopujących technologii.

Właśnie tak szerokie podejście do większości zagadnień związanych z Przemysłem 4.0 zwróciło moją uwagę. Lektura tych tytułów jest ciekawa ze względu na autorów.

W Fabryce 4.0 nie chodzi o masowość produkcji, ale o masowość zamówień!

Grzegorz Kucia, Grzegorz Skowronek

STAL. Metale. Nowe Technologie 9-10/2017

Narzędzia w procesach obróbki skrawaniem

Autorzy: Tadeusz Sałaciński, Jarosław Chrzanowski

Zagadnienia narzędzi we współczesnych procesach technologicznych odgrywa istotną rolę, tak jak każdy czynnik w ramach UOPN (Układ Obrabiarka Przedmiot Narzędzie). W przypadku narzędzi w ramach postępu technologicznego możliwe jest pojawienie się nowego materiału. Pomimo postępów w materiałoznawstwie w zakresie narzędzi skrawających badania skupiają sie na uzyskaniu bardzo twardych, odpornych na ścieranie powłok na wytrzymałym  wąskim podłożu.

W ramach artykułu poruszono różne zagadnienia m.in. składane narzędzia do obróbki walcowych kół zębatych, a także narzędzia tokarskie z płytkami obrotowymi oraz tzw. narzędzia mechatroniczne. Wybrana prasa technologiczna tym razem nie reprezentowała zbyt bogatego zasobu dotyczącego tak szeroko podjętej tematyki narzędzi skrawających.

Trendy rozwoju narzędzi w aplikacjach z sektora lotniczego

Autor: Tomasz Pałka

Pomimo tematu sugerującego szersze podejście do tematu narzędzi w aplikacjach z sektora lotniczego treść artykułu koncentruje się na frezach stożkowych i baryłkowych. Narzędzia te zostały opisane w przystępny sposób przekazując podstawowe informacje i wzbudzając moje zainteresowanie.

Narzędzia te dedykowane są do obróbki na obrabiarkach wieloosiowych z wykorzystaniem zaawansowanego systemu CAM. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest uzyskiwanie lepszej gładkości powierzchni obrabianej (mniejsza chropowatość) przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

Nowoczesne rozwiązania oprzyrządowania technologicznego dla frezarek CNC

Autorzy: Piotr Niesłony, Piotr Löschner, Krzysztof Jarosz

W ramach tego przeglądu nawiązano do wszystkich składowych UOPN. Oprzyrządowanie technologiczne związane jest zarówno z obrabiarką jak i przedmiotem obrabianym. To jeden z najbardziej skomplikowanych obszarów technologicznych. O złożoności zagadnień obejmujących oprzyrządowanie technologiczne świadczy fakt implementowania do systemów i programów CAD. Zaprojektowanie uchwytu obróbkowego tylko pozornie jest proste. Dotychczasowe algorytmy projektowe pozwalają wyznaczenie nawet potencjalnego błędu obróbkowego jaki dany uchwyt może wprowadzić w związku z aspektami jakościowymi jego konstrukcji i wykonania.

5-osiowa obróbka na frezarskicj centrach obróbkowych CNC wymusza rozwój konstrukcji oprzyrządowania technologicznego dedykowanego właśnie do tego typu obróbki. Celem jest zapewnienie realizacji celów stawianych oprzyrządowaniu (szybkie i właściwe ustalenie i zamocowanie przedmiotu obrabianego) z jednoczesnym umożliwieniem dostępu narzędzia do jak największej liczby powierzchni obrabianego przedmiotu. Ilustracja 3 i 4 (zasoby własne procestechnologiczne.com.pl oraz S.T.M. Systemy i Technologie Mechaniczne Sp. z o.o.) przedstawiają przykładowe konstrukcje.

prasa technologiczna - przegląd

Ilustracja 3. System bazująco-ustalający firmy KIPP wykorzystujący odlew mineralny – stoisko firmy KIPP podczas targów TOOLEX 2017

prasa technologiczna - przegląd - Ilustracja 4. Przykład systemu bazująco-ustalającego firmy OFFICINE BERETTA S.R.L> - dystrybutor w Polsce S.T.M. Systemy i Technologie Mechaniczne Sp. z o.o.

Ilustracja 4. Przykład systemu bazująco-ustalającego firmy OFFICINE BERETTA S.R.L – dystrybutor w Polsce S.T.M. Systemy i Technologie Mechaniczne Sp. z o.o.

Druk 3D do metalu. Zastosowanie oraz nowości rynkowe

Autorzy: Damian Gąsiorek, Paweł Ślusarczyk

Nie mogło zabraknąć artykułu dotyczącego jakże istotnej współcześnie przyrostowej techniki wytwarzania. Autorzy w przystępny, interesujący sposób zaprezentowali stan aktualny i trendy rozwojowe. Powszechnie znany druk 3D z wykorzystanie tworzyw sztucznych nie jest w stanie zaistnieć w zakresie konstrukcji wymagających określonych właściwości od zastosowanych materiałów. Druk 3D metali (ilustracja 5) stanowi swoistą mekkę technologiczną lecz posiada także poważne ograniczenia. Obecnie trwa trend wznoszący w zakresie przemysłowego wykorzystania druku 3D metali.

prasa technologiczna - przegląd

Ilustracja 5. Przykłady wydruków 3D z metali – AMM 2017 – Politechnika Wrocławska.

Pomimo istnego zachwytu tą technologią istniejące ograniczenia mogą spowodować normalizację i kategoryzację zastosowań zarówno w zakresie ekonomicznym jak i zastosowań w ujęciu technologicznym. Zaletą tego artykułu jest zwracanie uwagi nie tylko na zalety, ale także skierowanie czytelników na potencjalne zagrożenia w tej branży.

Prasa technologiczna – przegląd – podsumowanie

Film opracowany na kanał na YouTube oraz ten artykuł wzajemnie się uzupełniają. Każda forma przekazu ma swoje zalety, ograniczenia i wymagania. To powrót do przeglądu prasy technologicznej. Tego typu artykuły i filmy będą publikowane co dwa miesiące. Wynika to z faktu, iż prasa technologiczna ukazuje się jako miesięczniki, dwumiesięczniki oraz kwartalniki. Celem jest sięganie do jak największej liczby tytułów dostępnych na polskim rynku wydawniczym.

About author

morek

Rocznik 1973. W 1993 skończyłem Technikum Elektryczne Nr 1. W 1998 roku Wydział Mechaniczny Technologiczny i Automatyzacji (obecnie WIP) PW. 1997-2000 konstruktor narzędzi skrawających w F.W.P. VIS S.A. 2004. Doktorat z technologii kół zębatych. Technologie wytwarzania i procesy technologiczne to moja pasja.

Related Articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTubeKategorie

%d bloggers like this: