Technologiczne Przygotowanie Produkcji
-->

Regulamin sklepu internetowego

§1. Definicje
 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego zgodnie z wymaganiami RODO.
 3. Administrator – Radosław Morkek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MorekTECH Radosław Morek, ul. Estrady 80, 01-932 Warszawa, NIP: 1180169622, REGON: 016381573, email: sklep@morektech.com.pl.
 4. Sklep – platforma teleinformatyczna w ramach wortalu pod adresem procestechnologiczny.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia o ile wyposażony jest w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznania się z Towarami.
 5. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, a której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 6. Towar – produkty oferowane w Sklepie, w szczególności przedmioty, usługi, czasopisma, książki i pliki w formacie PDF.
 7. Plik – niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe w szczególności pliki w formacie PDF oferowane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu w ramach świadczenia usług.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, która jest zawarta między Prowadzącym Sklep a Klientem z użyciem Sklepu w ramach wortalu internetowego pod adresem procestechnologiczny.com.pl
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Zamówienie –  oświadczenie woli Klienta, które bezpośrednio zmierza do zawarcia Umowy sprzedaży i określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
 12. RODO –  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
§2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, o którym jest mowa w §1 ust.3 Regulamiu.

2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin w szczególności określa:

a.) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b.) warunki i zasady składanie zamówień drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, który wykorzystuje Administrator;
c.) zasady i tryb zawierania oraz rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
d.) procedura postępowania reklamacyjnego.

4. Informacje o Towarach umieszczone na stronach internetowych Sklepu, a w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§3. Wymagania techniczne
 1. Klient może korzystać ze Sklepu pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, Google Chrome z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, Apple Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
 2. Klient, który dokonuje w Sklepie zakupów Plików, może korzystać z nich pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Użytkownika wymagań technicznych takich jak w przypadku plików ePUB i PDF – omputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki ePUB, PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader), lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartphone, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww plików.
 3. Administrator Sklepu nie gwarantuje prawidłowości działania Sklepu na urządzeniach Klienta, co wiąże się z dokonaniem konfiguracji urządzenia albo oprogramowania, z których korzysta Klient.
§4. Sposób realizacji zamówień
 1. W ramach prowadzonego Sklepu Administrator oferuje sprzedaż towarów oraz treści cyfrowych Klientom, po uprzednim dokonaniu zamówienia przez Klienta.
 2. Warunkiem zawarcia umowy jest: akceptacja regulaminu, podanie adresu poczty elektronicznej Klienta, podanie przez Klienta jego danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz wyrażenie przez Klienta zgody na dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub poprzez kliknięcie na klawisz “Zamawiam i płacę”.
 4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on na podany adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy lub potwierdzenie o utracie prawa do odstąpienia, w związku ze złożonym przez Klienta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 5. Administrator w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia, w tym tożsamości Klienta, nie przestrzegania regulaminu.
 6. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich lub w EURO i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki, z którymi Konsument będzie mógł się zapoznać najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z umową.
 7. Wartość zamówienia zawierająca opusty i rabaty na podstawie kodów rabatowych, może zostać dodatkowo pomniejszona, ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto.
 8. Administrator prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 10. Klient, który nabył towary lub pliki w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest powielanie towaru, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem.
 11. Wszelkie Towary i Pliki dostępne w Sklepie – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że co innego wynika z licencji, o czym Helion poinformuje w karcie produktu (np. Open source).
§5. Postępowanie reklamacyjne

1. Jeżeli sprzedany towar w tym plik ma wadę Klient może:

a.) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Administrator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna;
b.) żądać wymiany towaru w tym pliku na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwy towar lub na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
c.) Klient może zgłaszać reklamacje za pomocą szybkiego formularza kontaktowego, drogą elektroniczną, telefoniczną lub też listownie adres: MorekTECH Radosław Morek, ul. Estrady 80, 01-932 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja”.
d.) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (np. kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji, etc.). Jednocześnie w przypadku reklamacji Towarów należy je przesłać na adres Helion. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta, który nabył dany towar i powiadomi go o dalszym postępowaniu.

§6. Odstąpienie od umowy
 1. Z zastrzeżeniem pkt 5.2-5.3, zgodnie z “Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient nie musi podawać przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 3. W przypadku wyrażania przez Klienta zgody na rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez Administratora o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku lub użycia przycisku Czytaj. Jeżeli Konsument wyraził zgodę na automatyczne wysyłanie plików po ich zakupie na urządzenia mobilne lub Dropbox, traci on swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy z chwilą dokonania i opłacenia zakupu.
 4. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać emailem na adres: sklep@morektech.com.pl, lub listownie na adres: MorekTECH Radosław Morek, ul. Estrady 80, 01-932 Warszawa, z dopiskiem „zwrot”.
 5. Dla ułatwienia prawa realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z formularza lub z oświadczenia, które stanowi załącznik do Regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Administrator nie później niż w terminie 14 dni zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Administratora lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
§7. Dane osobowe i polityka prywatności

1. Klient składając zamówienie w Sklepie internetowym podaje samodzielnie i dobrowolnie niezbędnbe dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, dane IP w formularzu płatności podmiotu obsługującego płatności, w tym PayPal. Podanie podstawowych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwia realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .

2. Sklep przetwarza również dane Użytkowników:
a.)  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Sklepie internetowym w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
b.) w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
c.) w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

3. Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Klienta w zakresie imię i nazwisko, e-mail, telefon osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

4. Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.

5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Klient ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych. Zapytania można kierować poprzez formularz kontaktowy – prośba o dostęp do danych.

6. Klient może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Klient ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Klient może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Klient w każdym czasie może wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Klient może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Sklep wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Aby ułatwić korzystanie ze Sklepu jako platformy teleinformatycznej, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze (urządzeniu końcowym) Klienta. Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

11. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Klienta:

a.) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Klienta;
b.) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

12. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.

§8. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00 015 Warszawa. Więcej informacji znajduje się na stronie http://uokik.gov.pl.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy – pobierz PDF.

Regulamin obowiązuje od 28.03.2019 r.

 

 

 

 

YouTubeKategorie

Statistics

 • 57 865
 • 6 292 698
 • 391 425
 • 178